ALV 19 november 2018, bestuursleden gevraagd !

Op 19 november 2018 is de jaarlijkse ALV van uw club. U bent hiervoor van harte uitgenodigd om met u bestuur in gesprek te komen over de club.  Aanvang: 20.00 uur. Graag aanwezig: 19.50 uur!! Plaats : Rodenborch , lerarenkamer (bij sporthal De Hazelaar)

Bestuursleden gevraagd; Er zijn 3 aftredende bestuursleden, hiervan is er voor 2 nog geen vervanger te weten: Bestuursecretariaat en Voorzitter Scheidstrechtercommissie. Dit zijn cruciale functies en bedreigen het voortbestaan van de vereniging als deze niet vervuld kunnen worden. Het zittende en resterende bestuur kan er GEEN taken bij nemen.

De agenda is als volgt.
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Presentielijst voorlezen en tekenen
4. Verslag ALV 26 feb 2018  Beschikbaar via bestuurssecretariaat
5. Korte terugblik seizoen 2017 - 2018 Mondeling per commissie
6. Financieel jaarverslag seizoen 2017/2018 en balans juni 2018, begroting seizoen 2018/2019 Opvraagbaar vanaf 01-11-18
7. Verslag kascommissie (lid kascommissie)
8. Benoeming van de kascommissie door de ALV 2018-2019
Aflopende termijn: Ajan van Schijndel aftredend en niet herkiesbaar.
Tweede termijn: Peter Van Loon
Vacature voor eerste termijn (nog vacant te melden bij Jan Schut voor kandidaten)
9 Bestuursmutaties (op voordracht van het bestuur)
Aftredend en herkiesbaar: Luc de Laat
Herkiesbaar: nvt
Aftredend en niet herkiesbaar: Leo van Houtert, Esther van der Velden, Rob Muller
Vacatures bestuur: Scheidstrechtercommissie, Bestuurssecretariaat, daarnaast zijn er nog algemene bestuursfuncties welke bijvoorbeeld het contact onder houden met commissies zoals; ledenadministratie, evenementencommissie, sponsoring etc. en is er de rol van Vice-Voorzitter.
Toelichting vacatures: Het bestuur kent een 3 tal verplichte functionarissen, dat zijn de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Daarnaast kent het bestuur functies gekoppeld aan commissies. Het bestuur van BE geeft hier een andere invulling aan de bestuursfunctie, daar waar voorheen commissies voorzitters ‘automatisch’ ook in het bestuur plaats vinden, kiezen we er voor om dit ‘open’ te laten, en de ruimte open te laten om vrijwilligers in te zetten met hun beschikbare capaciteit en competenties. Echter gezien het HR dient er wel een verankering te zijn van commissies in het bestuur. We zijn op zoek naar mensen met bestuurlijke kracht of zich hiertoe willen ontwikkelen. Aspirant bestuursleden, kunnen dan de ‘linkingpin’ worden met de diverse commissies. Tijdens de ALV kan hierover nadere uitleg worden gegeven. (Tegen) kandidaten blijven van harte welkom om zich te melden.
Toelichting procedure: bestuursleden worden gekozen op de algemene ledenvergadering. Kandidaten hiervoor kunnen ook door 5 leden gezamenlijk schriftelijk worden ingediend. Opgave van eventuele tegenkandidaten moet met inachtneming van het in artikel 5.1 Huishoudelijk reglement bepaalde, bij het bestuur worden ingediend uiterlijk drie dagen voor het houden van de algemene ledenvergadering. Een kandidaatstelling is geldig, indien voor de stemming een schriftelijke verklaring van de kandidaat is overgelegd, dat deze bereid is een eventuele verkiezing te aanvaarden). Evt. (tegen)kandidaten kunnen zich melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
10 Vrijwilligers. Bestuur wenst graag een richting mee te krijgen van haar leden hoe om te gaan bij een tekort aan vrijwilligers.  De volgende ideeën leven er, we willen graag met de leden hierover in gesprek.
a) Verplichte taak, bijvoorbeeld elk team dient x (vrij)willigers te leveren t.a.v. een aantal te benoemen taken ( dit naast de reeds bekende taken)
b) Het bestuur kan functies betaald laten vervullen. De consequentie van contributieverhoging wordt door de leden geaccepteerd.
11. Rondvraag
12. Sluiting

Luc de Laat

 

Afdrukken E-mail
FIBA EuropeFIBA-Europe
Bezoek de site.
Nederlandse Basketball BondThe Black Eagles is aangesloten bij de
Nederlandse Basketball Bond. Bezoek de site.